GKI tehergépkocsivezetői

NyomtatásNyomtatás

A  tehergépkocsi-vezető képzés (jogosítvány) célja:

A tanfolyam célja a közúti közlekedés biztonságának a javítása, a tehergépkocsi vezetők gazdaságos és környezetkímélő vezetési szemléletének a kialakítása a 2003/59/EK irányelv iránymutatásai alapján annak érdekében, hogy az alapképesítés megszerzésével és folyamatos továbbképzéssel megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek munkájuk magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében.
A GKI képzés (jogosítvány) jellege:
A GKI tanfolyam államilag és az Európai Unió tagállamaiban elismert szaktanfolyami képzettséget tanúsító jogosítványt ad.
A  tehergépkocsi-vezető tanfolyam alapképesítés vagy továbbképzési képesítés megszerzésére készít fel.
Iskolánkban lehetőség van a GKI alapképesítés, és a GKI továbbképzés megszerzésére is!

GKI  TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐI ALAPKÉPESITÉS (JOGOSÍTVÁNY)
A tehergépkocsi-vezetői alapképzésben való részvétel feltétele:

Érvényes a "C" vagy "C1" kategóriás jogosítvány, illetve a "C + E" vagy "C1 + E" kombinált kategóriás vezetői engedély,
A jelentkező nem állhat az adott jármű vezetésétől eltiltás alatt.

A  tehergépkocsi-vezető tanfolyam (jogosítvány) tantárgyai és vizsgái:
  A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (teszt vizsga)
  Előírások alkalmazása (teszt vizsga)
  Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (teszt vizsga)
  Konzultáció (Esettanulmány)
  Járművezetés a közúti forgalomban (gyakorlati vizsga)
  Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek (gyakorlati vizsga)
  Járművezetés, veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (gyakorlati vizsga)

GKI  TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐI TOVÁBBKÉPZÉSI KÉPESITÉS (JOGOSÍTVÁNY)
A tehergépkocsi-vezetői továbbképzésben való részvétel feltétele:

Érvényes a "C" vagy "C1" kategóriás jogosítvány, illetve a "C + E" vagy "C1 + E" kombinált kategóriás vezetői engedély,
A jelentkező nem állhat az adott jármű vezetésétől eltiltás alatt,
Tehergépkocsi-vezetői alapképesítéssel már rendelkezik.
A tanfolyam tantárgyai és vizsgái:
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (teszt vizsga)
Előírások alkalmazása (teszt vizsga)
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (teszt vizsga)
Konzultáció (nincs vizsgaelem)
Járművezetés, veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (nincs vizsgaelem)
A végzettséggel betölthető munkakör:
Hivatásos tehergépkocsi-vezető.

A munka területének leírása:

A hivatásos tehergépkocsi-vezetők jellemzően árufuvarozó vállalkozás alkalmazottjaként végzik tevékenységüket. Ennek ellátásához ismerniük kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Ezek közül kiemelkedő jelentőséggel bírnak a járművek közlekedésére, a rakomány elhelyezésére, a vámeljárásokra, valamint a gépkocsivezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó előírások. A tehergépkocsi-vezetőknek feladataikat nagyfokú önállósággal, sokszor külföldön, ismeretlen, vagy kevésbé ismert környezetben kell végrehajtaniuk. Ennek során fokozottan ügyelniük kell tevékenységük gazdaságos és környezetkímélő megvalósítására, a rakomány épségére.
A hivatásos tehergépkocsi-vezetők alapvetően a következő tevékenységeket végzik:
• A jármű műszaki átvétele egy fuvar feladat megkezdése előtt,
• Kiállás a szerződés szerinti felrakó helyre,
• A rakomány átvétele, ellenőrzése a fuvarlevél alapján, a rakomány elhelyezés és rögzítés irányítása,
• Az okmányok kezelése,
• A rakomány elszállítása a közlekedési szabályok betartásával a kijelölt helyre,
• A rakomány épségének megóvása a fuvarfeladat végrehajtása során,
• A határátlépéssel kapcsolatos teendők végzése
• Szükség esetén a jármű hibáinak megállapítása, elhárítása a gépkocsivezetőtől elvárható szinten, műszaki mentés kérése,
• A rakomány biztonságos kiszolgáltatása a célállomásnál,
• Elszámolás a fuvarfeladat befejezését követően

AZ EU TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐI SZAKTANFOLYAM (JOGOSÍTVÁNY) JOGSZABÁLYI HÁTTERE:
Kivonat a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet –ből

A tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés (jogosítvány) megszerzésének feltételei:
33/A. § Tehergépkocsi és autóbuszvezetői alapképesítést és továbbképzési képesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki
a) a közúton C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E kategóriájú - vagy ezekkel egyenértékűnek elismert - vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet, és
aa) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) állampolgára, vagy
ab) nem EGT-állam állampolgára és Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja,
b) EGT-államban vagy nem EGT-államban állampolgársággal rendelkező olyan gépkocsivezető, akinek szokásos tartózkodási helye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikke rendelkezései szerint Magyarországon van, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E kategóriájú - vagy ezekkel egyenértékűnek elismert - vezetői engedéllyel nem rendelkezik és a 33/B. §-ban meghatározott alapképesítést kívánja megszerezni.
Szakmai alapképesítés
33/B. § (1) A 33/A. § a) pontjában meghatározott azon gépkocsivezető, aki
a) D1, D1+E, D, D+E kategóriájú vezetői engedélyét 2008. szeptember 9-ét,
b) C1, C1+E, C, C+E kategóriájú vezetői engedélyét 2009. szeptember 9-ét
követően szerezte meg - a közúton történő járművezetéshez - a szakmai alapképesítés (a továbbiakban: alapképesítés) megszerzésére kötelezett.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett gépkocsivezető részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező.
(3) Alapképesítést az a gépkocsivezető szerezhet, aki
a) EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye a külön jogszabályban foglaltak szerint Magyarországon van;
b) nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.
(4) Az alapképesítés megszerzésével kapcsolatos rendelkezéseket a 12. melléklet tartalmazza.
Szakmai továbbképzés
33/C. § (1) A 33/A. § a) pontjában meghatározott gépkocsivezető
a) az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül,
b) ha alapképesítés megszerzésére nem kötelezett
ba) a D1, D1+E, D, D+E kategóriájú jármű esetében a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltató képesítés alapján kiadott igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2013. szeptember 10-éig,
bb) a C1, C1+E, C, C+E kategóriájú jármű esetében a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott nemzetközi árufuvarozói szolgáltató képesítés alapján kiadott igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2014. szeptember 10-éig
- a közúton történő járművezetéshez - szakmai továbbképzési képesítés (a továbbiakban: továbbképzési képesítés) megszerzésére kötelezett.
(2) A továbbképzési képesítés a megszerzésétől számított öt évig érvényes. A gépkocsivezető ötévente továbbképzésen vesz részt.
(3) Továbbképzési képesítést az szerezhet, aki
a) megfelel a 33/B. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik;
c) EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.
(4) A továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos rendelkezéseket a 13. melléklet tartalmazza.

A szakmai alap-és továbbképzésre nem kötelezett gépjárművezetők köre
a 89/1988. (XII.20.) MT rendelet 1. sz. melléklete alapján:
Aki olyan járművet vezet:
• amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
• amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
• amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
• amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
• amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
• amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
• amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.