20 év alatt 25.000.-Ft állami támogatás

Tájékoztatás állami támogatásról.
A Kormány 55/2018. (III. 23.) rendelete szerint: A közlekedési tanfolyam és közlekedési 
alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be. A támogatás mértéke legfeljebb 25.000.- Ft. A rendelet a 2018. július 1. utáni sikeres KRESZ vizsgákra érvényes. A nagy érdeklődésre való tekintettel előjelentkezés szükséges e-mailon vagy telefonon.A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról 

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 42. szám 
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában
1. „B” kategóriás közúti járművezetői engedély: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a 
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. 
rendelet 2. mellékletében foglalt, „Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 
2013. január 19-től” című táblázat 9. sorában meghatározott, „B” kategóriába sorolt gépjármű 
vezetésére jogosító engedély;
2. közlekedési alapismeretek tanfolyam: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez 
szükséges, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti tantárgyhoz 
kapcsolódó tanfolyam;
3. közlekedési alapismeretek vizsga: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, 
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti vizsga.
2. A támogatásra való jogosultság
2. §
A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának 
megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar 
állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és 
c)–h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően 
letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.
3. § 
A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési 
alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 
25 000 forint.
3. A támogatás megállapítására irányuló eljárás
4. §
(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar 
Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a „B” kategóriás 
vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele 
napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő. (3) A támogatás megállapítására irányuló 
közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el. (4) A Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által – 
az elektronikus űrlap tekintetében közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – 
rendszeresített elektronikus űrlapot és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi. (5) Az 
elektronikus űrlap és a formanyomtatvány tartalmazza a kérelmező a) természetes személyazonosító
adatait, b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét, c) állampolgárságát, d) belföldi 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát, e) „B” kategóriás vezetői 
engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga naptári napját, 
f ) törvényes képviselőjének a), b) és d) pontokban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a
támogatás megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be. (6) 
A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak megfizetését és a 
megfizetett díj összegét. (7) A támogatás megállapítására irányuló eljárás költségmentes.
5. §
(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás határideje teljes eljárásban 30 nap. (2) A támogatás
megállapítására irányuló eljárásban a jogosultsági feltételek tekintetében a kérelmező 
nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható. (3) A támogatás megállapítására irányuló 
eljárásban a NYUFIG megkeresi a közlekedési hatóságot annak igazolása céljából, hogy a 
kérelmező e rendelet hatálybalépését követően sikeresen letette a „B” kategóriás vezetői engedély 
megszerzésére irányuló tanfolyamhoz kapcsolódó, 2. § szerinti vizsgát. (4) A közlekedési hatóság a 
NYUFIG megkeresésére a kérelmező vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély 
megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének tényét és a vizsga 
napját.
6. §
(1) A támogatást a NYUFIG a megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül a kérelemben 
megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással folyósítja. (2) A 
támogatások fedezetéül szolgáló előirányzat kezelő szerve a Kincstár. A támogatások fedezetét és a 
kezelésével összefüggő működési költségeket a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter 
felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetből kell biztosítani.
7. §
(1) Ha a támogatás alapjául szolgáló vizsgát a közlekedési hatóság érvénytelenítette, a támogatást 
vissza kell fizetni, ha erre a NYUFIG az ügyfelet kötelezte. (2) A vizsga érvénytelenítése esetén – a 
visszafizetésre kötelezés érdekében – a közlekedési hatóság 15 napon belül tájékoztatja a NYUFIG-
ot. (3) Az (1) és (2) bekezdés, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti adatok átadásának rendjét a 
közlekedési hatóság és a Kincstár együttműködési megállapodásban határozza meg.
4. Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. július 1-jén lép hatályba. (2) A 9. § 
2019. január 1-jén lép hatályba.
9. §
Az 5. § (1) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „20” szöveg lép. 
Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök