2020.07.01-től gyesen, gyeden , cseden lévőknek is 25.000.-Ft állami támogatás

146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

A rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről szóló 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (1a) bekezdésére tekintettel – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a támogatás alapjául szolgáló első sikeres komplex nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállítására vagy a honosítási határozat meghozatalára a Módr. hatálybalépését követően került sor. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Módr.-rel megállapított 2. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel a támogatás akkor is igényelhető, ha csak a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra került sor a Módr. hatálybalépését követően azzal, hogy ebben az esetben a támogatás csak a második részvizsga díja után – a 3. § (2) bekezdése szerint meghatározott összegben – vehető igénybe.” 2. A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása 3. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 2/A. §-sal egészül ki: „2/A. § A támogatást – a 2. §-ban foglaltakon túl – az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy a 2. § alapján a támogatást még nem vette igénybe.” 4. § Az R2. a következő 9. §-sal egészül ki: „9. § E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről szóló 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelettel megállapított 2/A. §-a alapján támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a támogatás alapjául szolgáló sikeres közlekedési alapismeretek vizsganapra a Módr. hatálybalépését követően került sor.” 5. § Az R2. 5. § (3) bekezdésében a „2. §” szövegrész helyébe az „a 2. § vagy a 2/A. §” szöveg lép. 3. Záró rendelkezések 6. § Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök